Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Monsterboard.nl

1. Overeenkomst; orderformulieren voor diensten (Services Order Forms). Deze overeenkomst, inclusief eventuele bijlagen (gezamenlijk genoemd de "Overeenkomst"), geldt tussen de onderneming (de "Klant") zoals uiteengezet in het bijgevoegde voorstel op maat of de online order (de “Verkooporder”) en Monsterboard.nl. De diensten (de "Diensten") welke worden verstrekt, staan vermeld in de bijgevoegde Verkooporder en zijn onderworpen aan deze Overeenkomst. De sites waarnaar wordt verwezen in de Overeenkomst (de "Sites”) worden gedefinieerd als alle websites die onder het beheer vallen van Monsterboard.nl of eraan gelieerde ondernemingen, of dit nu gedeeltelijk of anderszins is.

2. Termijn en beëindiging. De termijn van deze Overeenkomst (de "Termijn") begint op de begindatum van de Overeenkomst zoals vermeld in de Verkooporder (de "Begindatum"), en loopt, tenzij anders is bepaald in de Verkooporder, af op wat als eerder komt: ofwel (i) één jaar na de Begindatum of (ii) na het einde van de laatste periode dat het product/ de producten door de klant wordt/worden gekocht, en mag, tenzij hieronder anders is bepaald, niet tussentijds worden beëindigd door de Klant of door Monsterboard.nl. Het verlenen van Diensten, begonnen vóór het einde van de Termijn, zal voor de rest van de toepasselijke periode blijven gebeuren onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. Monsterboard.nl kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving indien: (a) Klant enige procedure onder insolventiewetgeving instelt of toestemming hiertoe verleent, een akkoord met zijn schuldeisers sluit, de aanstelling van een curator, bewindvoerder of soortgelijke functionaris aanvraagt of hiermee instemt voor zijn gehele of voor een aanzienlijk deel van zijn eigendom of vermogen; indien enige bewindvoerder, curator, of soortgelijke functionaris wordt aangesteld en indien enige procedure op grond van insolventiewetgeving jegens de Klant wordt ingesteld voor zijn gehele, of een aanzienlijk deel van zijn onroerend goed, of (b) Monsterboard.nl enige andere overeenkomst met de Klant beëindigt na schending door Klant van die overeenkomst. Bij elk van deze gebeurtenissen heeft Monsterboard.nl het recht om alle hieronder verschuldigde bedragen versneld te innen, evenals alle opgelopen juridische en andere onkosten. Elke partij kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de andere partij een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst pleegt en deze inbreuk niet binnen 10 dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving herstelt. De voorwaarden van de Artikelen 2, 3, 4, 8, 9 en 10 blijven ook na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst van toepassing.

3. Betaling. Tenzij anders vermeld in de Verkooporder of op de factuur, zijn facturen 30 dagen na de datum van de factuur opeisbaar. Monsterboard.nl kan rente in rekening brengen tegen het van toepassing zijnde wettelijke tarief over bedragen die niet op de vervaldag worden betaald. Als Klant verplicht is om ingevolge deze Overeenkomst een bedrag vooraf te betalen, zal het vooraf betaalde bedrag worden toegewezen aan de overeenkomstige bedragen die verschuldigd zijn aan het einde van de Overeenkomst. Voor de resterende bedragen die op grond van de Overeenkomst verschuldigd zijn, wordt Klant op maandelijkse basis gefactureerd vanaf de aanvang van de termijn totdat het bedrag is gefactureerd. Monsterboard.nl mag naar eigen goeddunken Klant factureren door middel van een elektronische factuur die per e-mail wordt verzonden naar Klant. Bedragen voor Diensten zijn exclusief BTW. Klant is verantwoordelijk voor de betaling van alle andere huidige of toekomstige verkoop-, verbruiks-, accijns- of andere vergelijkbare belastingen die van toepassing zijn op de Diensten. Indien enige factuur onbetaald blijft na de betalingstermijnen zoals bepaald in dit artikel, de Verkooporder of de factuur, kan Monsterboard.nl enig bedrag dat nog niet is gefactureerd onder deze Overeenkomst versneld innen. Voor het geval dat Klant teveel betaalt op een factuur, moet de Klant binnen zes maanden na het teveel betaalde om terugbetaling verzoeken, en een creditnota voor een dergelijke teveelbetaling is tot slechts zes maanden na uitgifte geldig. Betaalde vergoedingen voor Diensten worden niet terugbetaald, tenzij na beëindiging vanwege wezenlijke schending door Monsterboard.nl, in welk geval Monsterboard.nl de vooraf betaalde bedragen aan de Klant restitueert voor niet geleverde diensten op de datum van deze beëindiging. Monsterboard.nl kan aan een derde partij het recht overdragen om de betaling te incasseren en te ontvangen. Monsterboard.nl kan van tijd tot tijd de kredietwaardigheid van Klant controleren. Monsterboard.nl behoudt zich het recht voor om het verlengen van enig krediet aan de Klant te weigeren, en vóórdat enige Diensten aan de Klant worden verleend, betaling vooraf te verlangen. Monsterboard.nl kan het bedrag dat door Monsterboard.nl van Klant wordt ontvangen, verrekenen met elk bedrag dat verschuldigd is op grond van deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst met Klant. Klant gaat ermee akkoord elke factuur volledig te betalen, zonder aftrek van kosten. Alleen met voorafgaande toestemming van Monsterboard.nl mogen Diensten, ingekocht op grond van de Overeenkomst, worden gebruikt door groepsmaatschappijen van Klant. Klant blijft aansprakelijk voor de betaling voor alle Diensten die worden ingekocht op grond van deze Overeenkomst als een groepsmaatschappij gebruik maakt van Diensten in het kader van deze Overeenkomst. Als Klant een agentschap is ten behoeve van een opdrachtgever, is Klant aansprakelijk voor de betaling van alle hieronder verschuldigde bedragen, ongeacht of deze de betaling van zijn opdrachtgever ontvangt. Als Klant een nieuwe klant is die betaalt via automatisch incasso, moet een volmacht worden ingevuld die afzonderlijk naar Klant wordt gestuurd (met bankrekeningnummer Klant, sorteercode, naam bank en naam rekeninghouder). Als de Klant in de afgelopen 12 maanden Monsterboard.nl heeft betaald via automatische incasso, blijft Monsterboard.nl dezelfde vastgelegde bankgegevens gebruiken, totdat Klant anders aangeeft. Klant moet de rekeninghouder voor de automatische incasso zijn. Klant garandeert dat hij de eigenaar van de rekening is die wordt gebruikt voor de automatisch incasso en dat de ondertekenaars van de opdracht tot automatische incasso ook hiertoe zijn gemachtigd. Klant machtigt zijn bank om Monsterboard.nl en zijn onderaannemers en agenten details over zijn bankrekening te verstrekken, voor zover dat noodzakelijk is in verband met deze Overeenkomst, en Monsterboard.nl op de hoogte te stellen indien op enig moment de toestemming tot automatische incasso wordt beëindigd. Indien een automatisch incasso niet lukt, moet Klant onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om de kosten op een andere manier te betalen, aangevuld door eventuele kosten die door Monsterboard.nl bij de mislukte incasso zijn gemaakt.

4. Vertrouwelijkheid, gegevensbescherming en extra diensten. (a) Elke partij houdt de specifieke voorwaarden van deze Overeenkomst vertrouwelijk en openbaart ze niet aan een derde partij (andere dan zijn professionele adviseurs en/of aangesloten bedrijven op een vertrouwelijke basis) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, tenzij vereist op grond van de wet. (b) Monsterboard.nl verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming die momenteel van kracht is, en verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid dat is te vinden op http://my.monsterboard.nl/privacy/. Om de integriteit van zijn Sites te handhaven, behoudt Monsterboard.nl zich het recht voor om enige toezichthoudende of handhavende instanties contactgegevens te doen toekomen wanneer daarom wordt gevraagd. Monsterboard.nl kan eveneens contactgegevens doorsturen wanneer er zich een klacht voordoet met betrekking tot het gebruik door de Klant van de Site en wanneer dat gebruik wordt geacht in strijd te zijn met deze Overeenkomst. (c) De Klant stemt ermee in dat Monsterboard.nl Klant e-mails kan sturen met informatie over verbeteringen van de Diensten, belangrijke nieuwe functies en ander reclame-uitingen (met inbegrip van onderzoeksenquêtes) totdat Klant in schriftelijke vorm deze toestemming beëindigt.

5. Eigendom. Tenzij anders bepaald in de Algemene Productvoorwaarden, zoals tussen Monsterboard.nl en Klant, zijn en blijven alle vacatures, advertenties en/of video's die door Klant voor plaatsing op enige Site worden aangeleverd en alle intellectuele en andere eigendomsrechten te allen tijde eigendom van Klant. Klant verleent Monsterboard.nl en zijn aangesloten bedrijven een onherroepelijke, royaltyvrije, eeuwigdurende, volledig betaalde, niet-exclusieve en wereldwijde licentie voor het gebruiken, kopiëren, reproduceren, publiceren, uitvoeren, weergeven en distribueren van deze door Klant (geheel of gedeeltelijk) aangeleverde vacatures, advertenties en/of video's. Klant verleent Monsterboard.nl ook een niet-exclusieve, royaltyvrije, niet-overdraagbare beperkte licentie om merken, logo´s en ander intellectueel eigendom van Klant weer te geven, te kopiëren en te publiceren welke Monsterboard.nl ter beschikking zijn gesteld slechts om aan zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst te voldoen. Monsterboard.nl behoudt alle rechten, titels en belangen, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, op en in: (i) alle merkgebonden technologie en software opgenomen of verwerkt in of onderdeel vormend van de Sites en (ii) de inhoud (met uitzondering van de inhoud van de Klant zoals hierboven beschreven) op of een deel van de Sites en alle elementen die deel uitmaken van of opgenomen zijn in (of een verzameling of samenstelling vormen) van enige van voorafgaande.

6. Voorwaarden voor gebruik. (a) Indien Klant een personeels- of recruitmentbureau is, mogen vacatures of advertenties alleen worden geplaatst onder het eigen logo of de merken van Klant. Als Klant een reclamebureau is, mag materiaal of reclame alleen worden geplaatst onder het logo of merken van de opdrachtgever of eindgebruiker van Klant, zoals aangegeven in de Verkooporder. In elk ander geval zal Klant alle Diensten die hieronder worden geleverd, uitsluitend gebruiken voor zijn eigen interne zakelijke doeleinden en geen enkele Dienst aan derden doorverkopen of overdragen, en hij mag geen vacatures of advertenties plaatsen onder enige logo's en/of merken anders dan voor hemzelf. (b) Klant erkent dat hij moet voldoen aan de Gebruiksvoorwaarden van elke Site die Klant bezoekt. De Gebruiksvoorwaarden van elke Site zijn beschikbaar vanaf de startpagina van de betreffende Site door middel van de link "Gebruiksvoorwaarden”. Voor zover er een inconsistentie bestaat tussen de gebruiksvoorwaarden van een Site die is bezocht zoals beschreven in deze paragraaf, en de voorwaarden van onderhavige Overeenkomst, prevaleren de voorwaarden van deze Overeenkomst. (C) Monsterboard.nl behoudt zich het recht voor om de door Monsterboard.nl aan de Klant aangeboden Diensten en/of alle wachtwoorden en andere toegangscodes op te schorten als Monsterboard.nl redelijke gronden heeft te vermoeden dat de Klant in strijd handelt met enige bepaling van deze Overeenkomst of enige overeenkomst met Klant of enige Gebruiksvoorwaarden.

7. Beperkte garantie. Monsterboard.nl garandeert dat het Diensten op een professionele manier uit zal voeren in overeenstemming met de geldende standaarden in de bedrijfstak. Met uitzondering van het voorgaande, geeft Monsterboard.nl geen garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het ontbreken van enige inbreuk op toepasselijke wetgeving of intellectuele eigendomrechten van een derden met betrekking tot de Diensten of de Sites, of de functionaliteit, compatibiliteit met specifieke software-browsers, prestaties of het resultaat van gebruik van de Diensten of de Sites.

8. Vrijwaring. Elke partij (elk, in die hoedanigheid, de "Vrijwarende Partij") vrijwaart de wederpartij, zijn aangesloten bedrijven en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten (elk, in die hoedanigheid, een "Gevrijwaarde Partij" en gezamenlijk de "Gevrijwaarde Partijen), tegen eventuele claims door derden, acties of eisen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die ontstaan of voortvloeien uit: (a) inbreuk of vermeende inbreuk op een octrooi, auteursrecht, handelsgeheim of ander eigendomsrecht van een derde partij, voortvloeiend uit of verband houdend met (i) in het geval van Monsterboard.nl, de levering van de Diensten en (ii) in het geval van Klant, het plaatsen van enig materiaal op enige Site door of namens Klant, (b) in het geval van Monsterboard.nl, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag voortvloeiend uit of in verband staand met de levering van de Diensten, en (c) in het geval van Klant, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of laster voortvloeiend uit van of gerelateerd aan het gebruik van de Diensten. De verplichtingen van Vrijwarende partij hieronder zijn alleen van toepassing indien de Gevrijwaarde partij de Vrijwarende partij direct in kennis stelt betreffende een dergelijke claim, actie of eis.

9. Beperking van aansprakelijkheid. Niets in deze voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van beide partijen voor zover dat bij wet verboden is. Behalve de verplichtingen van een Vrijwarende Partij uit hoofde van artikel 8, en zonder op enigerlei wijze de betalingsverplichtingen van Klant te beperken op grond van deze Overeenkomst, (a) zal geen enkele partij aansprakelijk zijn jegens enige andere partij (noch jegens enige persoon die rechten claimt die zijn afgeleid van de rechten van de andere partij) voor wat betreft indirecte schade, gevolgschade, bijzondere of morele schade, van welke aard ook - met inbegrip van gederfde inkomsten of winst, verlies van business of verlies van gegevens - die voortvloeien uit of in verband staan met deze Overeenkomst of de diensten die in het kader hiervan zijn geleverd, ongeacht of de aansprakelijke partij, of beweerde aansprakelijke partij op de hoogte was gesteld van, een andere reden had om te weten, of in feite wist van de mogelijkheid hiervan, en (b) de maximale aansprakelijkheid van elke partij die voortvloeit uit of in verband staat met deze overeenkomst, elk product, de diensten die in het kader hiervan worden geleverd of enige Site zal het betaalde of te betalen bedrag door Klant aan Monsterboard.nl tijdens de looptijd hiervan niet overschrijden.

10. Diversen. Met betrekking tot het gebruik of de levering van de Diensten stemt elke partij ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot arbeid, werkgelegenheid en gegevensbescherming. Klant gaat er ook mee akkoord dat gegevens over leeftijd, geslacht, godsdienstige overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid of etniciteit of enige andere soortgelijke informatie die door een sollicitant wordt verstrekt, niet wordt gebruikt in enige beslissing in verband met werkgelegenheid. Iedere partij bij deze Overeenkomst treedt op als onafhankelijk contractant en niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als een partnerschap, joint venture of enig soort van agentschapsovereenkomst tussen Monsterboard.nl en Klant of een van de werknemers van de Klant of diens agenten. Deze Overeenkomst, die kan worden gesloten in meerdere exemplaren, bevat het volledige begrip van partijen met betrekking tot de transacties en zaken die hierin vervat zijn en vervangt alle eerdere mededelingen, afspraken en overeenkomsten (mondeling of schriftelijk), evenals alle verkooporders of andere voorwaarden of inkoopvoorwaarden die niet afkomstig zijn van Monsterboard.nl die in de loop der tijd zijn of worden voorgelegd door Klant, en kan niet worden gewijzigd of opzij gezet, behalve schriftelijk en met instemming van beide partijen. Tenzij anders toegestaan in artikel 3, kan geen der partijen deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen door middel van fusie, verkoop of overdracht van activa of aandelen of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de niet-overdragende partij, behalve in het geval van Monsterboard.nl, (i) in verband met een fusie, consolidatie, reorganisatie of verkoop van alle of vrijwel alle van zijn activa, of (ii) aan een partij die zeggenschap heeft over of onder de zeggenschap van Monsterboard.nl valt danwel gezamenlijk met Monsterboard.nl onder dezelfde zeggenschap valt (elk een "Toegestane Overdracht"). Geen enkele partij heeft zich op enige garantie van enige andere partij gebaseerd die niet uitdrukkelijk vermeld staat in deze Overeenkomst. Een nalaten of vertraging van de zijde van enige partij bij de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel waarin in deze Overeenkomst voorziet, zal niet als verklaring van afstand daarvan gelden, noch zal enige afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening van of het nalaten van uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel enige andere of verdere uitoefening daarvan beletten, noch van de uitoefening van enig andere recht of rechtsmiddel krachtens deze Overeenkomst. Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden door een bevoegde autoriteit wordt aangemerkt als ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar in welke mate dan ook, zal deze bepaling in die mate worden gescheiden van de overige bepalingen, welke geldig zullen blijven in de ruimste zin zoals toegestaan door de wet. Deze Overeenkomst en eventuele geschillen tussen Klant en Monsterboard.nl met betrekking tot deze overeenkomst, worden beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Amsterdam. De prestaties van elke partij in het kader van deze Overeenkomst zijn onderworpen aan overmacht. Alle kennisgevingen uit hoofde hiervan worden gedaan via aangetekende post met ontvangstbewijs of nachtkoerier, naar de respectievelijke adressen die staan aangegeven in de Verkooporder, en wordt geacht te zijn gedaan bij de daadwerkelijke aflevering daarvan. Geen van de voorwaarden in deze Overeenkomst kunnen worden afgedwongen door enige persoon die hierin geen partij is.

PRODUCTVOORWAARDEN 1. MONSTER STANDARD JOB AD

Een vacature is een advertentie voor een beschikbare baan die wordt geplaatst op de Site(s) die wordt(en) gespecificeerd in de Verkooporder (“VO”). Vacatures kunnen worden geplaatst met behulp van het plaatsingshulpmiddel van Monsterboard.nl (MOHR/MHX), BGW (server alignment Business Gateway, of een tool van derden zoals aangegeven in de VO.

Vacatures zijn ofwel: "Vacatures voor vaste locaties" ofwel "Regiobrede vacatures". Deze laten de Klant toe om vacatures te plaatsen op de Sites (of delen daarvan) die specifiek wordt aangegeven in de VO (i) met een duur die specifiek wordt aangegeven in de VO (de “Termijn”) (ii) op hetzij een nader aangegeven vaste locatie, aangegeven in de VO, hetzij op ongeacht welke locatie. Vacatures moeten worden geplaatst gedurende de Termijn, waarna zij allen vacatures vervallen. Elke vacature mag slechts één (1) functiebeschrijving op één locatie en één beroepscategorie bevatten, met maximaal drie beroepen en drie bedrijfstakken per categorie, behoudens dat voor Regiobrede vacatures, Klant vacatures in meer dan een locatie per categorie mag plaatsen, (zoals vermeld in de VO). Elke vacature die wordt geplaatst tijdens de Termijn zal gedurende de maximale duur zoals uiteengezet in de VO actief zijn, ook wanneer de geplande duur van deze vacature na het verstrijken van de Termijn ligt.

Enige (1) reactivering van een verlopen vacature, (2) onderbreking of vernieuwing van enige vacature, (3) wijziging op de Site (tenzij het gekochte vacatureproduct plaatsing op meerdere sites mogelijk maakt) of (4) wijziging in de referentiecode van een vacature waar die vacature is geplaatst via BGW, vormt gebruikmaking van een extra vacature. Klant erkent dat vacatures op de Sites ook verschijnen in de zoekresultaten op andere websites.

De VO kan ook bepalen dat de vacatures “dik gedrukt” worden weer gegeven, en de voorwaarden waaronder, indien van toepassing, de vacatures automatisch worden ververst.
Klant gaat ermee akkoord dat alle vacatures die worden weergegeven op de Site, betrekking hebben op specifieke bestaande vacatures en geen standaard of algemene functiebeschrijvingen zijn. Behalve zoals uiteengezet in de VO, stemt Klant ermee in geen vacatures op enige Site te plaatsen die: (i) niet voldoen aan de van toepassing zijnde wet- of regelgeving, (ii) links bevatten naar een Site die concurreert met Monsterboard.nl; (iii) "verborgen" irrelevante of misleidende trefwoorden bevatten; (iv) enig piramidespel bevatten, "clublidmaatschap", distributeurschap of agentuurovereenkomst voor (een) vertegenwoordiger(s) of andere zakelijke positie bevat die een vooruit- of periodieke betaling vereisen, alleen commissiegeld betalen (behalve wanneer de vacature aangeeft dat alleen commissiegeld wordt betaald en duidelijk het te verkopen product of de te verkopen dienst beschrijft), of de werving van andere leden, onderdistributeurs of onderagenten vereisen; (v) enig logo of andere merken bevatten behalve die van de klant zelf, behoudens zoals toegestaan in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden; (vi) een hyperlink bevatten naar de eigen vacaturewebsite van Klant, of (vii) een hyperlink bevatten naar een website die materiaal bevat dat lasterlijk, beledigend of obsceen is of bedreigend van aard is, of die naar oordeel van Monsterboard.nl ergernis of ongemak of angst bij enige persoon veroorzaakt, met inbegrip van, zonder beperking, racistisch, seksistisch, intimiderend, bedreigend, discriminerend, vulgair of beledigend materiaal, meningen of boodschappen.

Monsterboard.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken enige niet-conforme vacature of vacatures op enige Site op elk gewenst moment te verwijderen die klant niet uitdrukkelijk heeft gekocht.

2. VACATURE VERVERSEN (JOB REFRESH)

Met Vacature Verversen kan Klant vacatures een of meerdere keren verversen tijdens de plaatsingsperiode. Bij het verversen van de vacature, wordt de vacature bovenaan gezet in de lijst met zoekresultaten en de publicatiedatum wordt eveneens bijgewerkt.

3. VACATURE OPTIMALISATIE (HERSCHRIJVEN)

Monsterboard.nl levert Klant expertise om de selectie van kandidaten te optimaliseren door gebruik te maken van een optimale vacaturetekst. De optimalisatie richt zich op:

  • Het doorlezen en analyseren van de bestaande Nederlandstalige vacaturetekst;
  • Een telefonisch gesprek waarin u afspraken maakt met één van onze experts;
  • Het vaststellen van de eisen en wensen;
  • Het formuleren van de juiste functietitel;
  • Het formuleren van de kritische wervingsfactoren;
  • Zoekmachine optimalisatie door het toevoegen van de juiste kernwoorden;
  • Het optimaliseren van de leesbaarheid van uw vacaturetekst;
  • Het toevoegen van de juiste contactgegevens en arbeidsvoorwaarden;
  • Het toevoegen van een duidelijke, motiverende 'call to action';
  • Het online plaatsen van uw vacature, inclusief uw bedrijfslogo in de vacature;
Monsterboard.nl zendt Klant een eerste concept van de vacaturetekst. Klant heeft de gelegenheid om binnen 2 werkdagen zijn suggesties voor aanpassingen door te geven. Klant ontvangt voorts een aangepaste versie. Ontvangt Monsterboard.nl geen reactie van Klant binnen de genoemde termijn(en), dan wordt de door Monsterboard.nl aangeleverde tekst geacht te zijn goed gekeurd door Klant en kan Klant de vacature plaatsen, of, indien aldus overeengekomen, zal Monsterboard.nl plaatsen voor Klant. Indien Klant dit wenst, kan overeengekomen worden dat Monsterboard.nl de vacaturetekst vertaalt.

Monsterboard.nl zal haar diensten uitvoeren met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap. Monsterboard.nl geeft geen garanties op de hoeveelheid en/of geschiktheid van de respondenten op door Monsterboard.nl opgestelde of herziene vacature. Monsterboard.nl is niet gehouden tot het verrichten van haar diensten noch bestaat enig recht op restitutie van door de Klant reeds betaalde vergoedingen indien Klant Monsterboard.nl niet voorziet van vacaturetekst en/of voldoende gedetailleerde informatie inzake het gezochte profiel.

4. CV DATABASE TOEGANG (CV LICENSES)

Een Power Resume Search biedt Klant toegang tot de cv database van Monsterboard.nl, die doorzoekbare cv's bevat van werkzoekenden ("CV Database") en verleent bovendien toegang tot het Monster CV zoekhulpmiddel met extra zoekmogelijkheden. Een Power Resume Search is een licentie voor een enkele, individuele gebruiker die onder de directe controle van Klant staat ("CV Database Gebruiker") voor toegang tot de CV Database via een uniek wachtwoord voor de duur en de aard (dat wil zeggen, nationaal of lokaal) zoals beschreven in de Verkooporder. Elke Power Resume Search is onderworpen aan een redelijk gebruiksbeleid waaronder een limiet van 20.000 inzages binnen een periode van 12 maanden (naar rato voor kortere licenties). Een cv inzage vindt plaats wanneer er op een cv wordt gereageerd naar aanleiding van een zoekactie naar een cv. Voorbeelden van een enkele cv inzage omvatten, zonder beperking, wanneer een CV Database Gebruiker: (a) een cv opent, (b) de cv opent en afdrukt, (c) de cv opent en e-mailt, (d) de cv opent en deze aan een map toevoegt of (e) een cv aan een map toevoegt zonder die cv te openen. Inzage in meerdere cv’s vindt plaats wanneer een CV Database Gebruiker dezelfde cv meerdere malen opent en sluit (Opmerking: een "bekeken"-icoon wordt dan weergegeven in de cv zoekresultaten om aan te geven dat een cv is ingezien door de CV Database Gebruiker). Zodra een cv in een map is geplaatst, kan Klant de cv meerdere malen openen zonder dat dit als meerdere cv inzages wordt aangemerkt. Als extra gebruikers (anders dan de genoemde licentiehouders voor de CV Database) zich toegang verschaffen tot de CV Database, dan wordt een dergelijk delen gezien als een schending van deze Overeenkomst.

Klant stemt ermee in Monsterboard.nl onmiddellijk na het vertrek van iedere persoon aan wie een wachtwoord is verstrekt, op de hoogte te stellen, en Monsterboard.nl behoudt zich het recht voor om dit wachtwoord te verwijderen en een vervangend wachtwoord te verstrekken na kennisgeving aan Klant. Monsterboard.nl behoudt zich het recht voor om uitgegeven wachtwoorden periodiek te wijzigen na kennisgeving aan Klant. Als extra gebruikers (anders dan de genoemde licentiehouders voor de CV Database) de CV Database benaderen, dan wordt dergelijk delen gezien als een schending van deze Overeenkomst.

Klant gaat ermee akkoord dat hij de CV Database gebruikt om te zoeken naar kandidaten voor specifieke beschikbare banen met bijpassende profielen en hen geen andere diensten zal aanbieden. De Power CV Search mag ook niet worden gebruikt om in het algemeen kandidaten te vinden of contact op te nemen met werkzoekenden of plaatsers van cv’s met betrekking tot enige zakelijke kansen gebaseerd op thuiswerken, zakelijke kansen gebaseerd op commissie of franchisemogelijkheden.

5. SEARCH MONSTER

Een Monster Search Licentie stelt de Klant in staat om kandidaten die zijn opgenomen in de CV database van Monsterboard.nl (de "Database") te vinden, te bekijken en aan hen een bericht te versturen tot het maximum aantal "Kandidaat views" zoals uiteengezet in deze Verkooporder en niet langer dan tot het eind van de looptijd van dit product zoals opgenomen in de Verkooporder. Gebruikers (elk een "Gebruiker") onder directe controle van de Klant hebben toegang tot de Database en een berichtentool via een individueel account en wachtwoord. Een Kandidaat View vindt plaats wanneer een kandidaat wordt bekeken na het doorzoeken van de Database. Voorbeelden van één Kandidaat View omvatten, onder meer, wanneer een Gebruiker: (a) een kandidaat cv opent, (b) een kandidaat cv opent en afdrukt, (c) een kandidaat cv opent en e-mailt, (d) een kandidaat cv opent en deze aan een map toevoegt of (e) een kandidaat cv aan een map toevoegt zonder dat kandidaat cv te openen. Een Kandidaat View vindt ook plaats wanneer via de Monster berichten tool elke kandidaat per e-mail of sms-bericht (indien beschikbaar) een bericht ontvangt als onderdeel van een berichtencampagne die door een Gebruiker wordt uitgerold. Het aantal berichten dat per dag door de Monster berichten tool kan worden verzonden, kan door Monsterboard.nl beperkt worden en kan in de loop van de tijd variëren. Vervolgberichten en antwoorden op kandidaten per e-mail of per sms (indien beschikbaar) gedurende de eerste 30 dagen volgend op het eerste bericht worden niet meegeteld als een nieuwe Kandidaat View. Klant stemt ermee in om verzoeken van kandidaten om geen berichten van Klant meer te ontvangen (opt out) te respecteren. Monsterboard.nl garandeert niet dat berichten met succes de persoonlijke inbox van elke kandidaat bereiken.

6. CAREER AD NETWORK ("CAN")

Een “CAN Ad Campaign” is een reclamecampagne gemaakt op basis van een vacature (een "CAN Advertentie") gespecificeerd door Klant en aangemaakt door een geautomatiseerd proces dat door Monsterboard.nl naar eigen goeddunken wordt bepaald. De geplande looptijd van elke CAN advertentiecampagne wordt uiteengezet in de Verkooporder (de "Looptijd"), gedurende welke tijd de CAN Advertentie kan worden geplaatst op (i) ongeacht welke inhoud of eigendom aangeboden door Monsterboard.nl ("Monsterboard.nl content") en/of (ii) andere inhoud of eigendom geleverd door een derde partij (elk een "CAN Partner") waarop Monsterboard.nl advertenties plaatst ("CAN Partner Eigendom"), welke plaatsing en positionering uitsluitend worden bepaald door het doelgroep algoritme van Monsterboard.nl. Klant autoriseert en keurt alle dergelijke plaatsingen goed. Monsterboard.nl garandeert dat CAN Advertenties niet, voor zover Monsterboard.nl weet, worden geassocieerd met of weergegeven op dezelfde pagina als enige verdachte of illegale inhoud. Monsterboard.nl of een CAN Partner kan een CAN Advertentie verwijderen of een CAN advertentiecampagne opheffen die een bepaling van deze Overeenkomst schendt, of in strijd is met de gebruiksvoorwaarden van enige Site of CAN Partner. Alle CAN Advertenties lopen af op hetzelfde moment als de desbetreffende vacature. Voor zover toegestaan door de wet, wijst Monsterboard.nl alle garanties af ten aanzien van positionering, niveau, kwaliteit of timing van: (i) de kosten per klik, (ii) doorklikaantallen, (iii) gebruiksstatistieken, (iv) de beschikbaarheid en/of levering van enige vertomingen op enig Monsterboard.nl- of CAN Partner Eigendom of onderdeel daarvan; (v) klikken; (vi) conversies of andere resultaten voor enige CAN Advertentie, (vii) de juistheid van CAN partnergegevens (bijvoorbeeld bereik, de grootte van de doelgroep, demografische of andere vermeende kenmerken van de doelgroep), en (viii) de nabijheid of de plaatsing van CAN Advertenties. Monsterboard.nl garandeert de datum of data van het uitbrengen van de advertentie(s) niet en garandeert evenmin dat de advertentie(s) niet worden getoond na de vermelde einddatum. Klant zal alle materialen voor de CAN Advertentie aanleveren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het van tijd tot tijd geldende beleid van Monsterboard.nl. Alle inhoud van CAN Advertenties is onderworpen aan de goedkeuring van Monsterboard.nl, en Monsterboard.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen goeddunken een CAN Advertentie, plaatsreservering, URL-koppeling of bestemming van een positie te weigeren of te verwijderen. Monsterboard.nl verplicht zich niet om de inhoud van enige CAN Advertentie te beoordelen en enige dergelijke beoordeling of goedkeuring zal niet worden beschouwd als een aanvaarding door Monsterboard.nl dat een dergelijke CAN Advertentie wordt aangeleverd in overeenstemming met deze bepalingen, noch is er sprake van een verklaring van afstand van de rechten van Monsterboard.nl uit hoofde hiervan Monsterboard.nl aanvaardt geen CAN Advertentie die pop-ups genereert of leidt tot een niet door de gebruiker gestarte download.

Als Monsterboard.nl verzuimt een CAN Advertentie te publiceren conform de Verkooporder (of in het geval van een andere tekortkoming, technisch of anderszins, waardoor een dergelijke advertentie niet verschijnt, zoals bepaald in een dergelijke Verkooporder), is aansprakelijkheid van Monsterboard.nl jegens klant beperkt tot, naar keuze van Klant, een terugbetaling van de voor de CAN Advertentie overeengekomen vergoeding, of plaatsing van de CAN Advertentie op een later tijdstip op een vergelijkbare positie. Een CAN Advertentie die niet wordt gelanceerd tijdens de duur zoals vermeld in de Verkooporder, vervalt aan het einde van een dergelijke Productduur.

7. Talent CRM

Monsterboard.nl zal Klant toestaan om berichten te sturen naar kandidaten uit de cv database van Monsterboard.nl tot aan de opgegeven jaarlijkse berichtenlimiet. Talent CRM mag niet worden gebruikt om ongevraagde e-mails te sturen met betrekking tot promoties en/of reclame van Klant of de producten of diensten van derden. Talent CRM mag ook niet worden gebruikt om kandidaten, werkzoekenden of houders van cv’s te benaderen met betrekking tot thuiswerk, op commissie basis gebaseerd werk of franchise mogelijkheden. Klant moet verzoeken van kandidaten om niet meer door Klant benaderd te worden respecteren. Het aantal te verzenden berichten per dag is beperkt door Monsterboard.nl en kan in de loop der tijd aangepast worden. Talent CRM inventaris zal worden gereduceerd door elk verzonden bericht naar een kandidaat op het moment dat het bericht naar de kandidaat wordt doorgegeven. Monsterboard.nl garandeert niet dat de boodschap met succes de persoonlijke inbox van de kandidaat zal bereiken.